11 | 08 | 2020
Στην ενότητα που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος ECDL CTP Professional και τη διαδικασία αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε με το ECDL CTP Professional. Mάθετε περισσότερα ανατρέχοντας στο κείμενο που ακολουθεί.


Το Πρόγραμμα ECDL Certified Training Professional έχει σχεδιαστεί από το Ίδρυμα ECDL και είναι ένα διεθνές πρότυπο αξιολόγησης των δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής εμπειρίας. 

Σε ποιους απευθύνεται

To ECDL CTP απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα Certified Training Professional Development ή σε ήδη εκπαιδευτές πληροφορικής, που είναι εξοικειωμένοι με το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συγκεκριμένα με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την παράδοση μαθημάτων και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι ήδη εκπαιδευτές πληροφορικής θα πρέπει να διαθέτουν παιδαγωγική εμπειρία τουλάχιστον τριακοσίων (300) εκπαιδευτικών ωρών. 

Η πιστοποίηση ECDL CTP - Κύρια Χαρακτηριστικά

Στο ECDL CTP ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία μέσω της οποίας έμπειροι εκπαιδευτές πληροφορικής μπορούν να αποδείξουν και να πιστοποιήσουν την εμπειρία και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι:

Μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού: Με την έναρξη του τριήμερου Εργαστηρίου CTP, ο υποψήφιος μελετά το υλικό που του διανέμεται με σκοπό να αποκτήσει απαραίτητες γνώσεις για τις βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης.

Παρακολούθηση του Εργαστηρίου: Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου ο υποψήφιος ενισχύει την εκπαιδευτική του ικανότητα μέσα από μια σειρά πρακτικών ασκήσεων. Η απόδοσή του στις ασκήσεις καταγράφεται στα Στοιχεία Τεκμηρίωσης ενώ ο υποψήφιος προετοιμάζει και παρουσιάζει διδασκαλίες ακολουθώντας ρεαλιστικά σενάρια εκπαίδευσης. Οι διδασκαλίες αυτές βιντεοσκοπούνται με σκοπό μελλοντική αναφορά και αξιολόγηση. 

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης: Ο υποψήφιος συναντάται με τον Επιμελητή CTP προκειμένου να συζητήσει και να ελέγξει όλο το Υλικό Τεκμηρίωσης, που διαμορφώνεται από το σύνολο των εργασιών και ασκήσεων του υποψηφίου. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης και όλο το υλικό τεκμηρίωσης της εκπαιδευτικής ικανότητας του υποψηφίου εξετάζονται αρχικά από έναν Εσωτερικό Αξιολογητή. Το υλικό αξιολογείται και, εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια, η αίτηση του υποψηφίου προωθείται για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Έκδοση πιστοποιητικού: Μετά την έγκριση του Εσωτερικού Αξιολογητή και την έκδοση του πιστοποιητικού από την ECDL Ελλάς, ο εκπαιδευτής εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ECDL CTP. Επίσης, το όνομα του εκπαιδευτή προβάλλεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ECDL Ελλάς.
 

Οι στόχοι του ECDL CTP

Ενδεικτικά, οι στόχοι του προγράμματος ECDL CTP είναι οι εξής:

Να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές στην παροχή εκπαίδευσης πληροφορικής
Να πιστοποιήσει την εκπαιδευτική ικανότητα των εκπαιδευτών πληροφορικής
Να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με ένα κριτήριο αντικειμενικής αξιολόγησης για τις δεξιότητες των εκπαιδευτών τους
Να δώσει στους ίδιους τους εκπαιδευτές την ευκαιρία να αναπτύξουν και να αναδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα  κριτήριο αντικειμενικής αξιολόγησης για την εκπαίδευση που λαμβάνουν
 

Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL CTP

Το ECDL CTP καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αντιστοιχούν στα παρακάτω:

1.Ενότητα 1: Το Πρόγραμμα European Computer Driving Licence
2.Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση
3.Ενότητα 3: Εκπαίδευση Ενηλίκων
4.Ενότητα 4: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
5.Ενότητα 5: Σχεδιάζοντας ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
6.Ενότητα 6: Μέθοδος Διδακτικής
7.Ενότητα 7: Δημιουργώντας Εκπαιδευτικό Υλικό
8.Ενότητα 8: Αξιολογώντας την Εκπαίδευση
 

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης ECDL CTP

Το πρόγραμμα ECDL CTP παρέχει πλεονεκτήματα τόσο στους υποψήφιους Εκπαιδευτές όσο και στα Εκπαιδευτικά Κέντρα, ως εξής:

Πλεονεκτήματα για τον υποψήφιο

Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τον υποψήφιο Εκπαιδευτή
Διασφαλίζει τη συνέπεια στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ή τον Εκπαιδευτή
Απλοποιεί την επιλογή εκπαιδευτικού φορέα, σύμφωνα πάντοτε με αντικειμενικά κριτήρια διασφάλισης ποιότητας
Δίνει την ευκαιρία στον υποψήφιο-εκπαιδευτή να αναπτύξει και να αποδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του
Πιστοποιεί την εμπειρία του υποψήφιου-εκπαιδευτή και αποτελεί έναν επιπλέον τίτλο διάκρισης που τον διαχωρίζει από άλλους εκπαιδευτές
Προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση της εκπαιδευτικής ικανότητάς του υποψήφιου-εκπαιδευτή και ενισχύει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του
 

Πλεονεκτήματα για το Εκπαιδευτικό Κέντρο

Προσφέρει τη δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής ικανότητας των εκπαιδευτών του
Παρακινεί τους εκπαιδευτές και ενισχύει την επαγγελματική τους απόδοση 
Βελτιώνει την Ποιότητα και την Αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το Εκπαιδευτικό Κέντρο
Δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του Κέντρου από την υπόλοιπη αγορά με βάση αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας
 

Η διάρκεια του Εργαστηρίου Πιστοποίησης ECDL CTP είναι τρεις (3) ημέρες και εστιάζει κυρίως στην πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων.