11 | 08 | 2020
Το πρόγραμμα ECDL στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert ενώ η κάθεμια από αυτές χωριστά αποτελεί το ECDL Advanced. Το ECDL Προηγένου επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων. Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό της ECDL στην ενότητα που ακολουθεί.


Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες "εφαρμογές γραφείου". Το Πρόγραμμα ECDL Expert [Προηγμένου Επιπέδου], αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές. Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΚΑΙ στις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:


1.Advanced Επεξεργασία Κειμένου
2.Advanced Υπολογιστικά Φύλλα
3.Advanced Βάσεις Δεδομένων
4.Advanced Παρουσιάσεις

Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL Expert επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του ECDL Core/Progress. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του ECDL Expert ήδη κατέχει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.